Din varukorg ()
cload

GUARANTEED SAFE & SECURE CHECKOUT

Integritetspolicy

Personuppgifter

Fitnessbutiken värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Fitnessbutikens målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Fitnessbutiken samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
Fitnessbutiken  , ("Fitnessbutiken"/"vi"), org. nr 556978-3920 , Råsundavägen 157 , S-16936 Solna, Sweden, Email: support@fintessbutiken.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Fitnessbutiken behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kommer även att användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi inkluderar vid varje utskick en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från marknadsföring via e-post eller sms.
Fitnessbutiken använder Googles annonstjänster. De annonsfunktioner som Fitnessbutiken använder sig av via Google Analytics är intresse-, demografi- och remarketingbaserade inriktningmetoder. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen.
Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Fitnessbutiken iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.
Om hela eller delar av Fitnessbutiken verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.
Fitnessbutiken använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.


Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Fitnessbutiken sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Fitnessbutikens åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att:

Begära tillgång (s.k. registerutdrag):
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse:
Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse.

Återkalla samtycke med framtida verkan:
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål:
Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

Rätt att motsätta behandling som stödjer sig på en intresseavvägning:
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Rätt till radering:
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Rätt att begära begränsning av behandling:
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Rätt till dataportabilitet:
Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller ett avtal, t.ex. uppdragsavtal och som du själv har tillhandahållit till oss, vilket normalt sett omfattar uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter.


Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Fitnessbutiken inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Fitnessbutiken förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

 

Sammanställnig av vår personuppgiftsbehandling

ÄNDAMÅL RÄTTSLIG GRUND KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER LAGRINGSTID
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress
 • Orderhistorik
Tre år efter att du senast varit aktiv hos Fitnessbutiken, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress
 • Orderhistorik
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Fitnessbutiken och våra samarbetspartners varor genom e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Information om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av och vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med.
Två år efter att du senast varit aktiv hos Fitnessbutiken, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig tillgång till orderhistorik. Fullföljande av avtal om Fitnessbutikenkonto
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
Så länge du har ett Fitnessbutikenkonto